نفت، گاز و پتروشیمی ها

 

سازمان های نفت و گاز و پتروشیمی ها به دنبال نوآوری ، پایداری محیط زیست و بهزیستی مشتری و کارکنان ، راه هایی برای کاهش ریسک عملیاتی ، افزایش بهره وری و اطمینان از ایمنی در محل کار هستند. محافظت از دارایی و برقراری امنیت در محیطهای پرمصرفی که این مشاغل در آن فعالیت می کنند بسیار جدی گرفته می شود. راه حل های نظارت تصویری در زمان واقعی برای تامین امنیت تاسیسات نفت و گاز و دارایی های مرتبط ضروری است. این سازمان ها به دنبال سیستم هایی هستند که اطلاعات و داده ها را بصورت هوشمند جهت حفظ امنیت و ایمنی جمع آوری و نظارت و کنترل کاملی داشته باشند.

“فارنتک”